Alles uit voorraad leverbaar

Levering + Installatie binnen 24 uur

Algemene voorwaarden

1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bedrijfsvaatwassers.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Bedrijfsvaatwassers.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Bedrijfsvaatwassers.nl behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 1.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Bedrijfsvaatwassers.nl erkend. 1.4. Bedrijfsvaatwassers.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
2. Levering 2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 2.2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Bedrijfsvaatwassers.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 2.3.Aan de leveringsplicht van Bedrijfsvaatwassers.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Bedrijfsvaatwassers.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 2.4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
3. Prijzen 3.1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 3.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 3.3. Al onze prijzen zijn in EURO’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 
4. Consumenten aankoop. NVT
 
5. Gegevensbeheer 5.1. Indien u een bestelling plaatst bij Bedrijfsvaatwassers.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Bedrijfsvaatwassers.nl..Bedrijfsvaatwassers.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 5.2. Bedrijfsvaatwassers.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 5.3. Bedrijfsvaatwassers.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 
6. Garantie 6.1. Bedrijfsvaatwassers.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 6.2. De garantietermijn van Bedrijfsvaatwassers.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn van 12 maanden op onderdelen. Bedrijfsvaatwassers.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 6.3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Bedrijfsvaatwassers.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Bedrijfsvaatwassers.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Bedrijfsvaatwassers.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 6.4. Indien klachten van de afnemer door Bedrijfsvaatwassers.nl gegrond worden bevonden, zal Bedrijfsvaatwassers.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Bedrijfsvaatwassers.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Bedrijfsvaatwassers.nl ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Bedrijfsvaatwassers.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Bedrijfsvaatwassers.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 6.5. Bedrijfsvaatwassers.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 6.6. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Bedrijfsvaatwassers.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Bedrijfsvaatwassers.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; E) er gebruik wordt gemaakt van niet door Bedrijfsvaatwassers.nl geadviseerde / voorgeschreven producten; F) slijtage afhankelijke onderdelen; G) Defecten en/of schade ontstaan door installatie/ niet deugdelijke aansluitingen welke gedaan zijn door derden. H) Als onkundig of onjuist aantoonbaar is. I ) op toeslagen van arbeid en voorrijden buiten kantoor uren.
 
7. Aanbiedingen. 7.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 7.2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Bedrijfsvaatwassers.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 7.3. Mondelinge toezeggingen verbinden Bedrijfsvaatwassers.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 7.4. Aanbiedingen van Bedrijfsvaatwassers.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 7.5. Bedrijfsvaatwassers.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 7.6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
8. Overeenkomst 8.1. Een overeenkomst tussen Bedrijfsvaatwassers.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Bedrijfsvaatwassers.nl op haalbaarheid is beoordeeld. 8.2. Bedrijfsvaatwassers.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
 
9. Afbeeldingen en specificaties 9.1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite en op overige documentatie van Bedrijfsvaatwassers.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
10. Overmacht 10.1.Bedrijfsvaatwassers.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Bedrijfsvaatwassers.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 10.3. Bedrijfsvaatwassers.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bedrijfsvaatwassers.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 10.4. Indien Bedrijfsvaatwassers.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
11. Aansprakelijkheid 11.1. Bedrijfsvaatwassers.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 
12. Eigendomsvoorbehoud 12.1. Eigendom van alle door Bedrijfsvaatwassers.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Bedrijfsvaatwassers.nl zolang de afnemer de vorderingen van Bedrijfsvaatwassers.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Bedrijfsvaatwassers.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 12.2.De door Bedrijfsvaatwassers.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 12.3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 12.4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Bedrijfsvaatwassers.nl of een door Bedrijfsvaatwassers.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Bedrijfsvaatwassers.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 12.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Bedrijfsvaatwassers.nl per direct daarvan op de hoogte te stellen. 12.6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Bedrijfsvaatwassers.nl.
 
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 13.1.Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 13.2.Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Bedrijfsvaatwassers.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement (n.b.t.) kennis, tenzij Bedrijfsvaatwassers.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
 
Opgemaakt 24-11-2013 te Assendelft

Vergelijk producten